İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Sabahat Bayrak Kök
3.876 1.647

Öz


Özet: Bu çalışmanın amacı, Pamukkale Üniversitesinde çalışan
akademisyenlerin iş tatmini/tatminsizliği ve örgütsel bağlılık faktörlerinin
göreceli önem derecelerini belirlemektir. Bu amaçla, iş tatmini düzeyi,
Minnesota İş Tatmini Ölçeğine dayalı olarak 17 soru ile ölçülmeye
çalışılmıştır.Örgütsel bağlılık ise Cook ve Wall’ın örgütsel bağlılık Ölçeğine
göre görer hazırlanmış 10 soruyla değerlendirilmiştir. Amprik analizlere dayalı
araştırma sonuçları iş tatminini etkileyen faktörlerle, akademisyenlerin iş
tatmini üzerinde etkili olduğunu düşündüğü faktörler arasında önemli
farklılıklar olduğunu göstermektedir. Örgütsel bağlılık açısından ise, sadakat ve
iş istekliliğine göre özellikle kimlik birliğini ölçen sorulara daha düşük değerler
verildiği dikkat çekmektedir.
Anahtar Kelimeler: İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık

 

Abstract: The aim of this study is to determine the relevant significance
level of work satisfaction/dissatisfaction and organizational commitment factors
of academicians working at Pamukkale University. For this purpose, the
significance level of work satisfaction is measured by 17 questions based on the
Minnesota Work Satisfaction Scale. Organizational commitment is evaluated by
10 questions prepared in accordance with Cook and Wall Organizational
Commitment Scale. The results of the research based on the empirical analyses
show that there are differences between the factors having effects on work
satisfaction and the significance level factors which academicians considered
being effective on work satisfaction. As for the organizational commitment,
lower values attract attention with respect to loyalty and job involvement,
particularly at the questions measuring the unity of identity.
Keywords: Job Satisfaction, Organizational Commitment


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.