KÜLTÜREL FARKLILIKLARIN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMCILARIN GİRİŞ STRATEJİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Tülay İlhan
1.586 1.126

Öz


Özet: Bu çalışmada, doğrudan yabancı yatırımların (DYY) giriş
stratejilerini betimleme ve açıklama amaçlarına kültürel kuram izlenerek
ulaşılmaya çalışılacaktır. Giriş stratejisi (mülkiyet yapısı) sadece ekonomik,
finansal ve pazar koşulları gibi temel faktörler ile değil, onları da çevreleyen
toplumsal kültür ve kültürler arası farklılıklar bağlamında ele alınacaktır.
Ancak, toplumsal kültürün etkisi, DYY’ ların sahiplik yapılarını etkileyen tek
değişken değildir. Yabancı sermayeli işletmelerin mülkiyet yapısı, DYY’ ın
örgütsel değişkenleri ve faaliyette bulunduğu endüstriyel ortam gibi birçok
faktöre bağlı bir fonksiyon olarak değerlendirilebilmektedir. Bu amaçla, kültürel
mesafe ile örgütsel ve endüstriyel kontrol değişkenlerinin, DYY’ ların mülkiyet
oranları üzerindeki etkilerini incelemeye yönelik bir dizi varsayım
geliştirilmekte ve bu varsayımlar YASED’ den elde edilen ikincil veriler
ışığında logit analizi ile test edilmektedir. Aynı zamanda bu çalışma
kapsamında, yabancı çokuluslu yatırımcıların, çoğunluk dünya veya gelişmiş
ülke kökenli olmalarının, Türkiye’ deki yatırımlarında tercih ettikleri giriş
stratejilerine nasıl yansıdığı sorusuna da yanıt aranmaya çalışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Giriş stratejisi (mülkiyet yapısı), kültürel mesafe,
doğrudan yabancı yatırım, gelişmiş ülke, çoğunluk dünya, Türkiye.

 

Abstract: The aim of this paper is to examine the entry strategies
(ownership structure) of foreign direct investments (FDI) by way of cultural
perspective. Not only the basic factors such as economical, financial and market
conditions, but also the cross-cultural and social culture differences are taken
into consideration in order to explain the concept of entry strategies.
Nevertheless, the effect of social culture is not the only factor relating to the
entry strategies of the FDI. The ownership structure of foreign investment
enterprises are dependent upon many other factors deriving from the natures of
organization and the endustrial environment in which they function. Therefore,
a number of hypothesis relating to the effects of the cultural distance, and
organizational and industrial control factors on the ownership of the FDI have
been developed. And then, they are analysed with logit regression in light of the
secondary data reported by YASED. In this context, the effects of the origin
country of multinational partner on the entry strategies of the FDI in Turkey is
also discussed.
Keywords: Entry strategies (ownership structure), cultural distance,
foreign direct investment, developed countries, developing countries, Turkey.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.