AKADEMİK PERFORMANS DEĞERLENDİRMEDE BULANIK MANTIK YAKLAŞIMI

İrfan Ertuğrul
2.238 2.508

Öz


Özet: İşletmeler için işgücünün performansını sürekli olarak
değerlemek ve iyileştirmek, rekabette üstünlük sağlamada kaçınılmaz bir
olgudur. Performans değerlendirme probleminin içerdiği belirsizlik ve öznel
ölçütler nedeniyle performans değerlendirme problemini, bulanık mantık
problemi olarak ele almanın uygun olduğu düşünülmüştür. Çünkü bulanık
mantık; uzman yaklaşımlarını ve tahminlerini kullanan, subjektif kavramları
içeren bir sistemdir. Yapılan bu çalışmanın uygulama bölümünde, bulanık
mantık yaklaşımı ile performans değerlendirme kavramı birleştirilmeye
çalışılmıştır. Bu durum Pamukkale Üniversitesinin, bir fakültesinde dört
bölümde çalışan öğretim üyelerinin performansına uyarlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Performans Değerlendirme, Bulanık Mantık,
Durulaştırma/Centroid

 

Abstract: Evaluating and improving work performance for firms
continuously are an unavoidable concept for providing superiority in
competitions. It’s thought that it’s suitable being examined performance
evaluation problem as a fuzzy logic problem because of consisting vagueness
and subjective criteria. Because fuzzy logic is a system which uses expert
approach and forecast and contains subjective concepts. In the application part
of this study it has been tried to combine the fuzzy logic approach and
performance evaluation concept. This study is adopted to academicians of four
departments at one faculty of Pamukkale University.
Keywords: Performance Evaluation, Fuzzy Logic, Defuzzification/
Centroid


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.