BULANIK AĞIRLIKLANDIRMA VE BULANIK DEĞERLEME YÖNTEMLERİ KULLANILARAK GELİŞTİRİLMİŞ İŞGÖREN DEĞERLEME SİSTEMİ

Ahmet Baran, Yavuz Kılağız
1.607 518

Öz


Özet: Bu çalışmada bulanık ağırlıklandırma ve bulanık değerleme
yöntemleri kullanılarak bir işgören değerleme sistemi geliştirilmiştir. Hem
işyerleri hem de işgören için oldukça önemli olan performans değerleme
işleminde kullanılacak bu sistemle yöneticiler, ölçütlere göre işgöreni hem
sayısal hem de sözsel değerlerme notları ile değerleyebilmektedir. Sistemde,
değerleme yapılacak işgörenin pozisyonuna göre, değerlemede farklı ölçütler
kullanılabilmekte ve kullanılan bu ölçütlerin değerlemedeki ağırlıkları
değiştirilebilmektedir. Sistem, objektiviteyi artırmak üzere, aynı işgören için
birden fazla yöneticinin görüşünü almakta ve ilk havuzlama tekniği ile
birleştirmektedir. Değerleme işlemini en büyük küme ve en küçük küme
yöntemi ile yapan sistem, Borland Delphi programlama dili kullanılarak
geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İşgören değerleme, Bulanık ağırlıklandırma,
Bulanık Dereceleme.

 

Abstract: In this study a personel assessent system has been developed
using fuzzy weighting and fuzzy ranking methods. With this system, which is
rather important in personal assessment process for both business and personal,
administrators are able to assess the personal with both numeric values and
linguistic expressions. In the system, according to position of the personal
different criteria can be used for assessment and weight of these criteria can be
changed. In order to increase objectivity, system takes the views of more than
one administrator for same personal and views can be combined by pool first
method. System, doing the assessment with the maximizing sets and minimizing
sets, have been prepared with Borland Delphi programming language.
Keywords: Personal assessment, Fuzzy weighting, Fuzzy ranking.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.