SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİNİN GEÇERLİLİĞİNİN SIFIR FREKANSTA SPEKTRUM TAHMİNCİSİNE DAYANAN BİRİM KÖK TESTLERİ İLE İNCELENMESİ

Ebru Çağlayan, İrem Saçaklı
1.482 1.479

Öz


Özet: Serilerde birim kökün varlığının için test edilmesinde, varolan
Dickey-Fuller birim kök testlerinin yanında spektral tahmin yöntemlerine
dayanan birim kök testleri de bulunmaktadır. Bu testler sıfır frekansta spektrum
tahmincisine dayanmaktadır. Bu çalışmada amaç, satın alma gücü paritesinin
geçerliliği hem Türkiye hem de Birleşik Krallık için Phillips-Perron ( PP,1988),
Kwiatkowski, Phillips, Schmidt ve Shin (KPSS, 1992) ve Elliot, Rothenberg ve
Stock Nokta Optimum (ERS, 1996) testleri ile analiz etmek ve test sonuçlarını
karşılaştırmaktır. Çalışmada mutlak satın alma gücü paritesinin hem Türkiye
hem de Birleşik Krallık için geçerli olmadığı sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: PP Testi, KPSS Testi, ERS Testi, Satın Alma
Gücü Paritesi, sıfır frekansta spektrum tahmincisi

 

Abstract: For testing a series for presence of a unit root, there are unit
roots tests which are based on spectral estimation methods in addition to the
existing Dickey Fuller Tests. These tests based on the estimator of the spectrum
at frequency zero. In this study, the aim is to analyse the validity of purchasing
power parity for both Turkey and United Kingdom using by Phillips-Perron
(PP,1988), Kwiatkowski, Phillips, Schmidt and Shin (KPSS, 1992) ande Elliot,
Rothenberg and Stock Point Optimal (ERS, 1996) Tests, and to compare the
tests’ results. We found that absolute purchasing power parity doesn’t hold for
both Turkey and United Kingdom.
Keywords: PP Test, KPSS Test, ERS Test, Purchasing Power Parity,
estimator of spectrum at zero frequency


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.