DOĞU AVRUPA VE BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU ÜLKELERİNİN EKONOMİK DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE TEMEL EĞİLİMLER

M. Alper Demirbugan
1.305 694

Öz


Özet: Doğu Avrupa ve Asya’da kolektif sistem içinde yer alan
ülkelerde, 1989-1991 yılları arasında politik yönetimlerin değişmesi ve piyasa
ekonomisine geçmeye yönelik reform programlarının uygulanmasıyla başlayan
süreçte ortaya çıkan temel eğilimler özelleşme, dışa açılma ve gelir dağılımında
bozulma biçiminde belirginleşmiştir. Bu eğilimler, hız ve kapsam açısından
Doğu Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri arasında farklılık
göstermektedir. Bu çalışmada söz konusu eğilimler ülke grupları için
karşılaştırmalı bir yaklaşımla incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Doğu Avrupa, Bağımsız Devletler Topluluğu,
Dönüşüm Ekonomileri

 

Abstract: In Eastern European and Asian countries which taken place
in collective system, basic tendencies emerged during the process which began
with changing political leaderships and launching the reform programmes aimed
to transition to market economy in the years of 1989 – 1991 are privatisation,
openning to the world economy and deteriation in income distribution. This
tendencies differ with respect to the countries of Eastern Europe and
Commonwealt of Independent States. In this study, tendencies mentioned above
are examined for country groups in a comparative way.

Keywords : Eastern Europe, Commonwealt of Independent States,
Economies in Transition


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.