CHANGING FOREIGN TRADE RELATIONS AND TRADE PROBLEMS IN AZERBAIJAN

Mehmet Dikkaya, Adem Üzümcü
1.274 480

Öz


Özet: Bağımsız bir ülke olarak Azerbaycan, 1991’den bu yana
dünyadaki pek çok ülke ile ikili ve çok taraflı ilişkiler kurmaktadır. Bu ilişkiler
hem ekonomik, hem de sosyo-kültürel açılar ihtiva etmektedir. Bir çok
gözlemci, bağımsızlıkla birlikte bu ülkenin, diğer geçiş ekonomilerinden farklı
bir düzlemde ekonomik ve politik başarılar elde edeceğini düşünmüştür.
Azerbaycan, petrol ve doğal gaz gibi doğal kaynaklara sahip olduğu için
ekonomik yapıyı geliştirmiş ve büyük ekonomik merkezlerle yeni ticari bağlar
kurmuştur. Bu makale, bu değişen ilişkileri, özellikle 1999-2003 dönemi için
ülke ekonomisi üzerindeki etkilerini incelemektedir.

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan ekonomisi, ticari ilişkiler, ticaret
yolları, ticari problemler altyapı problemleri, teknik olmayan problemler

 

Abstract: Azerbaijan, as an independent country, has established many
bilateral and multilateral relations with most countries of the world since 1991.
When it gained its independence, these relations included both economic and
socio-cultural aspects. With the independence, many observers thought that this
country would achieve economic and political success which was based on
many differences from other transition economies. Because it has many natural
resources, such as oil and natural gas, Azerbaijan has developed its economic
structure and established new economic ties with huge economic centers. This
article presents these changing relations and their effects on Azerbaijani
economy after the independence, especially in the last five years (1999-2003).

Keywords: Azerbaijani economy, trade relations, trade routes, trade
problems infrastructural problems, non-technical problems


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.