KOCAELİ İLİNDE TÜKETİMİN GELİR HİPOTEZLERİNİN ANALİZİ

Recep Tarı, Şadan Çalışkan
1.389 764

Öz


 

Özet: Bu çalışma, gelir ile tüketim arasındaki ilişkiyi açıklamak amacıyla
ileri sürülen hipotezlerden Kocaeli  li hanehalkı tüketim davranı ını en iyi açıklayan
hipotezi belirlemeyi amaçlamaktadır. Ara tırmada 2003 yılında Kocaeli  li kırsal ve
kentsel alanında tarafımızdan uygulanan hanehalkı tüketim harcamaları anketinden
elde edilen yatay kesit verileri kullanılmı tır. Tüketimin gelir hipotezlerine ait
modeller, hanehalkı tüketim davranı ında kır-kent arasında bir farklıla ma olup
olmadı ını ortaya koymak amacıyla, Kocaeli ana evreni yanında, kır ve kent için de
ayrı ayrı tahmin edilmi tir. Yapılan tahminler iktisadi, istatistiki ve ekonometrik
kriterlere göre de erlendirildi inde; Kocaeli  linde hanehalkı tüketim davranı ını en
iyi açıklayan hipotezin, Keynes’in mutlak gelir hipotezi oldu u sonucuna
ula ılmı tır. Bu sonuca göre; kısa dönemde, Kocaeli  linde hanehalkı tüketim
harcamalarını belirleyen en önemli faktör, cari harcanabilir geliridir.

Anahtar Kelimeler: Kocaeli, tüketim harcamaları, gelir hipotezleri.

Abstract: This study aims to determine the most appropriate hypothesis
for household consumption behavior in Kocaeli; among those which explain the
relationship between income and consumption. Cross-section data obtained
through the survey of household consumption expenditures done by us for
Kocaeli rural and urban areas in 2003 were used. The models of income
hypothesis were estimated separately for urban and rural areas, as well as
Kocaeli as a whole, to see if there is a difference between those areas in
household consumption behavior. When the estimates were evaluated in terms
of economical, statistical and econometrical criteria, we came the conclusion
that Keynes’s absolute income hypothesis is the most appropriate hypothesis for
Kocaeli household expenditure behavior. Thus, for the short run, the most
important determinant affecting household consumption expenditure in Kocaeli
is current disposable income.

Keywords: Kocaeli, consumption expenditures, income hypothesis.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.