KİŞİSEL ÖZELLİKLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİLERİ VE KAMU ÜNİVERSİTELERİNDE BİR UYGULAMA

Güner Çöl, Hasan Gül
2.274 3.799

Öz


Özet: Bu çalısmanın amacı kisisel özellikler (yas, egitim düzeyi, görev
süresi ve ücret düzeyi) ile örgütsel baglılık türleri arasındaki iliskileri
incelemektir. 13 kamu üniversitesinde 403 akademisyen ve 222 idari
personelden elde edilen veriler akademik ve idari personel ayrımı yapılarak
analiz edilmis ve kisisel özelliklerin duygusal, normatif ve devamlılık baglılıgı
üzerindeki etkileri karsılastırılmıstır. Elde edilen bulgular her bir kisisel
özelligin örgütsel baglılık türleri ile farklı iliskilere sahip oldugunu
göstermektedir

Anahtar Kelimeler: Duygusal baglılık, devamlılık baglılıgı, normatif
baglılık, kisisel özellikler.

 

Abstract: The aim of this study is to examine the relationship between
the personal characteristics (age, level of education, length of service, level of
salary) and types of organizational commitment. Data obtained from 403
academic and 222 administrative employees of 13 state universities in Turkey
was analyzed separately and the effects of personal characteristics on affective,
normative and continuance commitment were compared. SPSS results revealed
that each personal characteristic was differentially related to various types of
organizational commitment.

Keywords: Affective commitment, continuance commitment,
normative commitment, personal characteristics.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.