BİLGİ EKONOMİSİ KAPSAMINDA TEKNOLOJİ TRANSFERİNİN BİLGİ TRANSFERİNE DÖNÜŞÜMÜNE DAİR BİR LİTERATÜR TARAMASI

Ali Ekber Akgün, Halit Keskin, Ayşe Günsel
2.060 735

Öz


Özet: Bu çalısmanın amacı, bilgi ekonomisi kapsamında teknoloji
transferi sürecinin bilgi transferine dönüsümünü teorik olarak incelemektedir.
Klasik teknoloji transferi anlayısında, teknoloji fiziksel bir obje, donanım yada
ürün; teknoloji transferi de bu fiziksel obje, donanımın yada ürünün alıcıdan
vericiye geçtigi tek yönlü bir süreç olarak kabul edilmektedir. Ancak
ekonominin bilgi temelli bir eksene dogru hareketinin, teknoloji transferi
mekanizmasının dinamikleri üzerinde önemli etkileri olmustur. Hızın hayati bir
önem kazandıgı, teknolojinin tekrar üretimini kolaylastıran kodlanmıs materyal
miktarının ise gittikçe azalmakta oldugu bilgi ekonomisi kapsamında teknoloji,
bilginin uygulamaya geçirilmis sekli haline gelmekte; teknoloji transferi süreci
de bu özellesmis bilginin çift yönlü olarak iletisimini içeren bir bilgi transferi
sürecine dönüsmektedir.

Anahtar kelimeler: teknoloji, bilgi, bilgi transferi, bilgi ekonomisi,
teknoloji transferi

 

Abstract: The aim of this study is to investigate the transformation of
technology transfer into knowledge transfer in the context of knowledge based
economy from a theoretical perspective. The classical model of technology
transfer was based on the vision in which the technology is considered as a
physical object, hardware or a product. In line with this, technology transfer is
considered as a one-way relationship between the vendor and the receiver.
However the knowledge orientation of the economy resulted with alteration of
the dynamics of technology transfer. Speed has become a critical factor. By the
way a significant reduction in the number of codebooks available to support
technology transfer is observed. Accordingly in knowledge based economy,
technology converts into the form of knowledge which is put into practice and;
technology transfer transforms into the duplex communication of these
specialized knowledge.

Keywords: technology, knowledge, knowledge transfer, knowledge
economy, technology transfer


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.