AB SÜRECİNDE KKTC'DEKİ BÜTÇE AÇIKLARININ OLUŞUM NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Okan Veli Şafaklı
1.939 395

Öz


Özet: Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm ve Avrupa Birligi (AB)
üyeliginin gündemde oldugu günümüzde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki
(KKTC) bütçe açıkları önemli sorun olmaya devam etmektedir. KKTC’nin AB
üyesi olması halinde ise ekonomideki diger sektörlerle beraber mali disiplin ile
ilgili AB kriterlerine uyum gerekliligi ortaya çıkacaktır. Durum böyle olmasına
karsın, ilgili AB kriterinin oldukça gerisinde KKTC’de adeta kroniklesen bütçe
açıkları hüküm sürmektedir. Bu çerçevede çalısmanın amacı, AB sürecinde
KKTC’de bütçe açıklarının olusum nedenlerini ortaya çıkarmak ve bu yönde
öneriler gelistirmektir. Çalısmada elde edilen bulgulara göre, KKTC’deki bütçe
açıklarının temel nedenlerini ekonomik kalkınmıslık düzeyini yansıtan düsük
kisi basına milli gelir, yüksek enflasyon, ticaret açıgı, asırı istihdam, aktüeral
dengeye dayanmayan sosyal güvenlik sistemi, kamu harcamalarının artıs hızı,
kamu gelirlerinin artıs hızı, kayıt dısı ekonomi, mali ve bütçe disiplininde
etkinsisizlik ve özellikle AB ülkelerine göre düsük vergi yükü oranı seklinde
özetlemek mümkündür.

Anahtar Kelimeler: AB,KKTC, Bütçe Açıkları

Abstract: It is obvious that after a comprehensive settlement to Cyprus
issue Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) will be the full member of
European Union (EU). Consequently, all sectors of the TRNC economy
including budgetary discipline of public sector will be reorganized, revised and
directed according to acquis of EU. However, when compared specially with
Pan-European countries, it is noticed that TRNC has experienced serious
problem of chronical budget deficits that have to be solved. In this regard, the
main aim of the study is to determine basic reasons behind the budget deficits in
the TRNC in the light of forthcoming EU membership and make
recommendations accordingly. As the basic finding of the study, basic reasons
of budget deficits in the TRNC are low per capita income, high inflation rate,
trade deficit, employment policy, social security system, change in public
expenditures, change in government revenues, huge amount of unreported
economy, inefficient budgetary discipline and very low tax burden when
compared especially with European Countries

Keywords: EU, TRNC, Budget Deficits


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.