KAMU BORÇLARININ MAKROEKONOMİK ETKİLERİ: AMPİRİK BİR ANALİZ

Ahmet Çetin
1.682 741

Öz


Özet: Bu çalısmada Türkiye’ye ait 1989:01-2004:03 dönemlerini
kapsayan aylık verilerle kamu borçlarının makroekonomik etkileri
incelenmektedir. Analizde Vektör Otoregresif (VAR) modelden elde edilen
varyans ayrıstırması (variance decomposition) ve etki-tepki (impulse-response)
fonksiyonu kullanılmıstır.
Kamu borçlarının makroekonomik etkileri iç borçların faiz haddi, fiyatlar ve
üretim üzerindeki etkisi incelenerek belirlenmistir. Analizden elde edilen sonuçlar,
kamu borçlarındaki artısın faiz haddi ve fiyatlarda düsmeye neden oldugunu
göstermektedir. Analizde, kamu borçlarının üretim üzerindeki etkisi bulunamamıstır.
Analizden elde edilen sonuçlar Ricardacu Denklik Hipotezi’ni desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Kamu Borçları; Ricardacu Denklik Hipotezi;
VAR; VDC; IRF. JEL Sınıflaması: C32; E00; E60; H60.

 

Abstract :In this study, the macroeconomic impacts of government debt
are examined with monthly Turkish data for period from 1989:01 to 2004:03. In
the analysis, variance decompositions and impulse-response functions derived
from a vector autoregressive model are applied.
The macroeconomic impacts of government debt are determined by
examining effects of domestic debt on interest rates, price level, and output. The
findings derived from analysis show that an increase in government debt leads
to decreases in interest rates and price level. In the analysis, the effect of
government debt on output may not be founded. The findings derived from
analysis support Ricardian equivalence hypothesis.

Keywords: Government Debt; Ricardian Equivalence Hypothesis;
VAR; VDC; IRF. JEL Classification: C32; E00; E60; H60.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.