LOGİT MODELLER YARDIMIYLA SOSYO-EKONOMİK VE DEMOGRAFİK FAKTÖRLERİN MEVCUT ALTERNATİF ISINMA SİSTEMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ (Kütahya Üzerine bir Uygulama)

Cüneyt Koyuncu, İbrahim Bakırtaş
1.656 423

Öz


Özet: Bu çalısmada tek degiskenli ve çok degiskenli logit modeller
kullanılarak, mevcut ısınma sistemlerine (kaloriferli ısınma ve sobalı ısınma
sistemleri gibi) olan talep üzerinde sosyo-ekonomik ve demografik faktörlerin
etkilerini belirlemeye çalıstık. Sonuçlar, hanehalkı geliri, egitim düzeyi, ısınma
maliyeti, ev sahipliginin kaloriferli ısınma sistemi talebi üzerindeki etkisinin
negatif ve istatistiksel olarak anlamlı oldugunu göstermektedir. Bununla
beraber, müstakil evde yasama, ebeveynlerin her ikisinin de çalısıyor olup
olmaması, 7 yas altı çoçuk sayısı, hanehalkı nüfusu, çocukların evde bakılıp
bakılmaması ve büyükbaba ve/vaya büyükannenin hanehalkıyla beraber yasıyor
olup-olmaması kaloriferli ısınma sistemi talebini pozitif yönde etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Logit modeller, alternatif ısınma sistemleri, yeni
ürün, sosyo-ekonomik ve demografik faktörleri

 

Abstract: Using binomial and multinomial logit models, in this study
we try to identify the impacts of socio-economic and demographic factors on the
demand for existing heating systems (i.e. centrally-heated and stove-heated
systems). Results indicate that household income, education level, heating cost,
being house-owner has negative statistically significant effects on the demand
for centrally-heated system. Moreover, residing in detached house, whether or
not both parents work, having child(ren) under age 7, number of children,
household population, whether or not children are taken care of in the house,
and whether or not grandfather and/or grandmother are living in the same house
positively affect the demand for centrally-heated system.

Keywords: Logit models, alternative heating systems, new product,
socio-economic and demographic factors.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.