KIYASLAMA (BENCHMARKING) SÜRECİ VE ÜRÜN ODAKLI KIYASLAMA'NIN İMALATÇI İŞLETMELERDE UYGULANMASININ VERİMLİLİĞE ETKİSİ

Osman Demirdöğen, Orhan Küçük
2.539 865

Öz


Özet: Kıyaslama, üstüıı performansa ulaşmak için, endüstrinin en iyi
uygulamalarının araştırılmasıdır. Bunun için örgütler, anahtar iş süreçlerini,
sınıfında en iyi performansı gösteren kuruluşlara karşı tanımlar, ölçer ve
karşı [aştırırlar, Bu çalışmada, Kıyaslamanın önemi, yararlan ve süreci
incelenmiştir. Döngüsel bir uygulama olması nedeniyle bir kontrol listesi
sunulmuştur. Uygulama kısmında ise Türkiye'deki üç kuruluş arasında
gerçekleştirilen, ürün ve üretim süreçleri ile ilgili bir Kıyaslama çalışmasının
sonuçlan verilmiştir.

 

Abstract: Benchmarking is Ihe search tor the best practices of industry
that will lead to superior performance. In order to achieve this, organizations
identify, measure and compare their key business processes with those of others
which show the highest performance in their fields. In this study, the
importance, advantages and process of benchmarking have been discussed,
Because of its nature, a check list has been developed. In application section, Ihe
results of a study of Benchmarking carried on the three firms in Turkey
concerning product and production processes on hand.


Tam metin:

PDF