MARKA TANIDIKLIĞI VE KULAKTAN KULAĞA İLETİŞİMİN MARKAYA KARŞI TUTUM VE SATINALMA EĞİLİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Tülay Korkmaz, F. Bahar Işın
1.280 873

Öz


Özet: Bu çalışma, marka tanıdıklığımn ve kulaktan kulağa iletişimin,
tüketicinin satın alma eğilimi ve markaya karşı tutumu üzerinde etkisi olup
olmadığının ve bu etkinin hizmet ve mallar için farklılaşıp farklılaşmadığmın
belirlenmesine yönelik olarak yapılmıştır. Araştırma, Başkent Üniversitesinde
lisans programına kayıtlı bulunan 240 öğrenci ile anket yöntemi kullanılarak
yürütülmüştür. Araştırma sonucunda, marka tanıdıklığının ve kulaktan kulağa
iletişimin markaya karşı tutum ve satın alma eğilimi üzerindeki etkilerinin
anlamlı olduğu bulunmuştur. Ayrıca, marka tamdıklığı ve kulaktan kulağa
iletişim faktörlerinin markaya karşı tutum ve salın alma eğilimi üzerindeki
etkilerinin hizmet ve mallar için farklılaştığı sonuenna ulaşılmıştır.

Anahrar Kelimeler : marka tamdıklığı, kulaktan kulağa iletişim, satın
alma eğilimi

 

Abstract: The purpose of this study is to find out the effect of brand
familanty and word of mouth communication on the purchase intention and
attitude toward brand and to determine whether rhis effect is varied for sevices
and goods. Using a questionnaire method, 240 undergraduate student were
selected at Başkent University. The findings of the study indicate that the effect
of brand familiarity and word of mouth communication on purchase intention
and brand attitude arc significant. It is concluded that the effect of brand
familiarity and word of mouth communication on purchase intention and brand
attitude differentiate for services and goods as well.

Keywords: word of mouth, brand familiarity, intention of purchase


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.