DIŞLAMA (CROWDING-OUT) ETKİSİ AÇISINDAN KAMU HARCAMALARI POLİTİKASI VE TÜRKİYE ÖRNEKLEMİNDE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ

Niyazi Özker
1.980 559

Öz


Özet: Kamu harcamalarının dışlama (crowding-out) etkisi kamu sektörü
ve özel sektörün marjinal verimliliğine bağlıdır. Fakat bu durumun tersine kamu
harcamalarının dışsallık etkisi, artan özel sektör üretkenliğiyle de büyümeyi
sınırlandırabilmektedir. Ülkemizde kamu harcamalarına olan etkileri açısından
ekonomik büyümeye ilişkin sınıflandırmanın iki boyutu olduğu görülür.
Birincisi, Finanse edilmesi gereken kamu harcamalarının özel tasarruflara ilişkin
kaynaklar ölçeğini düşürmesidir. İkincisi ise, kamu harcamalarının özel sektör
üretkenliğini arttırdığına ilişkindir ve bu olgu aynı zamanda kamu
harcamalarının ekonomik büyümeyi maksimize eden seviyesinin de
belirlenmesinde bir temel oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler : Dışlama Etkisi; Kamu Harcamalarının Dışsallığı;
Özel ve Kamusal Kaynaklar; Kamu Harcamaları Seviyesi; Özel Sektör
Yatırımları.

 

Abstract: The crowding-out effect of public expenditure clearly
depends on the marginal productivities of the public and private sector. But, in
contrast externality effect of public expenditure economizes growth by raising
private sector productivity. In Turkey, the classifications for growth analyses on
the impact of public expenditure are two dimension. First, public expenditure
must be financed and this reduces resources for private savings. Seeond, the
public expenditure improves private productivity and this phenomenon also has
provided a basis for determining the economic growth-maximizing level of
public expenditure.

Keywords : The Crowding-Out Effects; The Externality of Public
Expenditure; Private and Public Resources; The Level of Public Expenditure;
The Private Sector Investments.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.