KABLOLU TELEVİZYON ABONELİK OLASILIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Muammer Yaylalı, Yusuf Akan, Hüseyin Özer, Sadrettin Eroğluf
1.358 677

Öz


Özet; Bu çalışmada Erzurum'da yaşayan hanehalklanmn kablolu
TV'ye abone olma olasılıklarını kestirmek amacıyla anket uygulanan 450
hanehalktndan elde edilen yatay kesit verileri ile bir logit modeli tahmin
edilmiştir. En yüksek olabilirlik yöntemi ile elde edilen model tahmin
sonuçlarının önsel beklentilerle uyumlu olduğu tespit, edilmiştir. Öyle ki,
hanehalkı geliri, oturulan konuttaki daire sayısı, sahip olunan TV sayısı ve
izlenen kanal sayısı arttıkça hanehalklanmn kablolu TV'ye abone olma
olasılıklarının da arttığı belirlenmiştir.

Anahtar KelimelerTalep analizi, Gölge bağımlı değişken, Logit
model, Kablolu televizyon

 

Abstract: This study attempts to predict the probability that a
household will become a subscriber of cable TV, estimating a logi! modelby
the cross-sectional data set compiled from a questionnaire applied to
450 households in Erzurum. All estimates obtained as a result of the
Maximum Likelihood, ML.. estimation procedure are consistent with a
priori expectations. Empirical findings have shown that the probability of
cable TV subscription will increase if an increase in the variables,
namely, household income, the number of apartments, TVs and channels
being watched, used in the model occurs.

Key Words; Demand analysis, Dummy dependent variable, Logit
model, Cable television


Tam metin:

PDF