ARAŞTIRMA -GELİŞTİRME MALİYETLERİNİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI-15 (TMS-15) VE TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ (TDMS) ESASINA GÖRE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Gülsevil Yıldız
2.212 1.109

Öz


Özet: Bilimsel bilginin ve onun türevi olan teknolojinin baş döndürücü
bir şekilde geliştiği ve "bilgi çağı'' olarak adlandın lan 21. yüzyılda, kalitenin
ön plana çıktığı ekonomi dünyasında, işletmelerin rekabet etmeleri ve bu
konumlarını devam ettirebilmeleri ürettikleri ve kullandıkları teknoloji ile
doğrudan ilişkilidir. Bilgi (bilimsel bilgi kasıt edilmektedir) ve teknoloji,
lesadüfi keşifler bir tarafa bırakılacak olursa, esas olarak araştırına-geliştirrne
faaliyetlerinin nihai bir ürünü olarak ortaya çıkmaktadır. Yapılan araştırma ve
geliştirme faaliyetleri sonucu elde edilen bilgi ve bulguların sanayide
uygulanması teknoloji olarak tanımlanmaktadır. Günümüzün en önemli
rekabet aracı olan AR-GE faaliyetlerinin büyük kaynaklar gerektirdiği bilmen
bir gerçektir. Dolayısıyla söz konusu maliyetlerin nasıl muhasebeleştirileceği
sorunu ortaya çıkmaktadır. AR-GE maliyetleri ya dönem gideri olarak
muhasebeleştirilmekte ya da aktifleştirilmektedir, Burada belirlenmesi
gereken husus, söz konusu maliyetlerin hangi şartlarda dönem gideri olarak
kaydedileceği hangi şartlarda aktifleştirilceeğidir. Çalışmamızda bu soruna
açıklık getirebilmek amacıyla söz konusu maliyetlerin Türkiye Muhasebe
Standartı-15 ve Tek Düzen Muhasebe Sistemi'ne göre muhasebeleştirilmesi
hipotetik örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır.
Anahtar kelimeler: teknoloji, araştırma ve geliştirme, aktifi eştirme, dönem
gideri olarak muhasebeleştirme.

 

Abstract: It is the age of information and technology, and quality is
given a prior importance in today's economy. Keeping up with the currcnr
eompetition and sustaining positions in such a competitive environment is
very hard for the businesses and success is directly related with how these
businesses are technologically sophisticated in their areas. Information and
technology arc created through the activities of R&D departments. (Research
and Development). The information that is created by R&D turns into
technology when practiced in the industry. Founding successful R&D
departments which are the most important tools for competition in today's
world, require very rich resources. As a result of this, the management and the
control of the costs for R&D becomes an important issue for the businesses.
The cost of R&D activities are either accounted as periodical expenses or
activated. Here, the important question is when and under what conditions to
activate or to account these costs. In our study here, in order to address the
question in hand, the costs that are mentioned above are advised to be
accounted in accordance with the Accountancy Standards no. 15 and the
"Tekdüzen Muhasebe Sistemi" with the help of hypothetic examples.
Keywords: technology, R&D, activation, accountancy as periodical expenses


Tam metin:

PDF