KONFEKSİYON YAN SANAYİİNDE PAZARLAMA UYGULAMALARI, SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ -Fermuar Sektöründe bir Alan Çalışması-

Mehmet Haluk Köksal
1.210 481

Öz


Özet: Söz konusu araştırma, Türk konfeksiyon yan sanayimde fermuar
işletmelerinin pazarlama uygulamalarım ve karşılaştıkları pazarlama sorunlarını
incelemektedir. Araştırmada işletmelerin hedef pazarları, marka geliştirme,
araştırma ve geliştirme ve yeni ürün geliştirme faaliyetleri üzerinde
durulmuştur. Araştırmada işletmelerin tutundurma, dağıtım ve fiyatlandınna
yöntemleri araştırılmış ve tüketicilerin satın almada önem verdikleri faktörler
ele alınmıştır. Ayrıca işletmelerin iç ve dış pazarlarda karşılaştıkları sorunlar
ortaya konularak, çözüm önerileri getirilmiştir.
Araştırmadan elde edilen verilere göre, daha çok KOBİ özelliğindeki
fermuar işletmelerinin modern işletmecilik ve pazarlama anlayışlarını
benimsemeleri ve uygulamaları gerektiği sonueuna ulaşılmaktadır.

 

Abstract: This research studies the marketing practices and problems of
zip manufacturing companies in the Turkish apparel sub-sector. It concentrates
on the target markets, brand development, research and development, and new
produet development activities of the companies, focuses on the promotion,
distribution, and pricing methods, and includes the buying factors which
consumers consider, It also offers some suggestions once the marketing
problems the companies confront in the domestic and foreign markets have been
determined.
Based on the data obtained, the research concludes that the zip
manufacturing companies, although they seem to have small and medium sized
entreprize characteristics, should adopt and practice modem business and
marketing approaches.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.