İŞ STRESİ, İŞE BAĞLILIK VE İŞ DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ (Teknisyenlere Yönelik Bir Uygulama)

İhsan Yüksel
2.246 2.047

Öz


Özet: Stres, çalışma yaşamında gerek bireysel gerek örgütsel açıdan
sonuçları ve yansımaları önemli olan bir değişkendir. Çalışma yaşamında
işgören üzerinde rahatsızlık yaratan etkenler ve bu etkenlere karşı işgörenlerin
tepkileri stres olarak değerlendirilmektedir. Stres, işgörenlerin sağlığını
etkilediği gibi, iş tutumlarını da etkileyebilmektedir. Örgütsel açıdan gerek
işgörenlerin sağlığı gerek işgörenlerin iş tutumları önemlidir. Bu nedenle bu
çalışmada bir yerel yönetimin toplu ulaşım sisteminin bakım ve onarım
fabrikasında çalışan teknisyenlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesine ve
Örgütsel performanslarının yükseltilmesine ışık tutmak amaeıyla: iş doyumu, işe
bağlılık, iş stresi ve iş stresine neden olan iş baskısı, özerklik eksikliği, rol
belirsizliği değişkenleri arasındaki ilişki korelasyon analiziyle belirlenmeye
çalışılmıştır. Bu amaçla birlikte iş stresi ve iş stresi alı boyutlarının iş doyumu
ve işe bağlılık üzerindeki etkisi stepwise regresyon analiziyle incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler: İş Stresi, İş Doyumu, İşe BağJılık

 

Abstract: Stress is a variable having important eonsequences and
reflections in working life in terms of both person and organization. Factors
eausing disturbance on employed in working life and employed's reactions to
these faetors are evaluated as stress. Stress affects employed's job conduct as
well as affecting their health. Both employed's health and their job conduct are
important in terms of organization So, in this study in order to shed light on
improvement of working conditions of technicians who are working in mass
transportation system of local administration and on increase of their
organizational performance; the relationship among job satisfaction, job
in\olvement, job stress and work pressure eausing jop stress, lack of autonomy,
role ambiguity variables was iried to be determined by using correlation
analysis. Together wirh this purpose, the effect of job stress and sub-dimensions
of job stress on job satisfaction and job involvement was examined by using
stepwise regression analysis.

Keywords' Job Stress, Job Satisfacrion, Job Involvement


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.