İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ VE KRİZLERİN İŞLETMELER ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ

Fevzi Okumuş
3.058 3.738

Öz


Özet: Bu makalede işletmelerde kriz yönetimi hakkında bilgi verilmiş
ve krizlerin işletmeler üzerine olası etkileri tartışılmıştır. Kriz, işletmelerin iç
veya dış çevrelerinin beklenmedik bir şekilde değişmesi sonucunda ortaya çıkan
ve işletmenin fiziki ve fınansal durumunu, geleceğini ve çalışanlarını fiziksel ve
ruhsal olarak tehdit eden olaylar olarak tanımlanabilir. Kriz yönetimi ise, krize
ve krizin etkilerine karşı yapılması gerekenlerin belirlenmesi, kriz planlarının
yapılması, uygulamaya konulması ve sonuçların değerlendirilmesi olarak ifade
edilebilir. Krizlerin işletmeler üzerine her zaman olumsuz etkilerinin olmadığı
bazen de işletmelere önemli fırsatlar sağladığı savunulmaktadır. Krizlerin
olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesi ve işletme lehine kullanılabilmesi
için bazı yönetim mekanizmalarının kurulması gerekir.

Anahtar Kelimeler: Kriz, kriz yönetimi, krizlerin olası etkileri, krizlere
karşı önlemler.

 

Abstract: This article explains crisis management and discusses
potential impacts of a crisis on organizations. Crisis is defined as any unplanned
events emerging from the external and internal environment of an organization
which can disrupt operations, threaten customers and employees physically and
mentally and endanger an organization's financial status and future viability.
Crisis management is referred to the process of identifying, studying,
forecasting crisis issues, setting specific ways to prevent or overcome crisis and
evaluation of its results. It is stated that criscs do not always mean threat or
danger for organizations but they may also mean important opportunities for
organizations, In order to identify potential threats and opportunities emerging
from crises, organizations are advised to establish some managerial
mechanisms.

Key Words: Crisis management, impacts of crises and precautions
against crises.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.