İŞLETMELERDE PERSONEL GÜÇLENDİRMEYE DAYALI İŞ DOYUMUNUN ARTIRILMASI

Azim Öztürk, Fatih Özdemir
1.912 1.189

Öz


Özet: Bu çalışmada personel güçlendirmenin, iş doyumu üzerine olumlu
etkileri konu edilmiştir Güçlendirme kavramı, işi yapan kişinin işiyle ilgili
kararlara katılması, inisiyatifini kullanması ve bu aşamaya gelebilmesi için
eğitilmesi demektir. Güçlendirmeyle ışgörenlerin sorumluluk alanları
genişlemekte ve daha fazla otonomiyle kendi kendini kontrol sağlanmaktadır.
Böylece işgörenlerin kendilerini organizasyon içinde değerli hissetmeleri ve iş
doyumunun artması sağlanmaktadır. Güçlendirmenin başarıyla uygulanması
için, motivasyou artırmaya yönelik çalışmalar yapılması ve eıkin bir bilgi ve
iletişim sisteminin kurulması gerekir. Personel güçlendirme yoluyla iş
doyumunun artırılmasında; organizasyon yapısı, yönetim anlayışı ve
güçlendirilecek işgörenin birey olarak özellikleri önemli unsurlardır.
Güçlendirmede bu unsurlar birbirlerini doğrudan etkiler.

 

Abstract: In this study, the positive effcct of empowering people
within an organization for job-satisfaction is discussed. Empowerment includes
employee participation in the decisions, taking initiative and educating
employees to gel these qualifications. Empowerment gives autonomy to
employees. İlence, employees have more auto-control. So employees feel
themselves important in the organization and has job-satisfaction. For succesfu!
empowerment, programs to motivate employees should be developed, an
effective communication and information system should be constructed.
Organizational structure , management approach and the individual's attributes
are important factors in increasing job-satisfaction via empowerment. These
factors effect each other in empowerment.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.