FİNANSAL BİLGİ SUNUMUNDA BİR ARAÇ OLARAK INTERNET KULLANIMI: İMKB'DE İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN WEB SİTELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

M. Banu Durukan, Serdar Özkan
1.130 580

Öz


Özet: Bu çalışmanın amacı, İMKB'de işlem gören fınansal olmayan
şirketlerin kendi web siteleri aracılığıyla karar vericilere sundukları fınansal
bilgilerin araştırılması ve bu bilgilerin detay düzeyini etkileyen faktörlerin
belirlenmesidir. İMKB'de işlem gören fınansal olmayan 192 şirketin web
sitelerinde sundukları fınansal bilgiler incelenerek, şirketin faaliyette bulunduğu
sektörün, şirket büyüklüğünün ve performansının bu bilgilerin ne detayda
verildiğine etkilerinin Kruskal-Wallis ve Ki-kare testleri ile smanmıştır.
Sınamalar sonucu elde edilen ampirik bulgular, sektörün ve performans ölçütü
olarak net karın firmaların web sitesinin varlığını ve sunulan fınansal bilginin
detay düzeyini belirleyici faktörler olmadığını ortaya koymuştur. Ancak, şirket
büyüklüğü satışlar, piyasa değeri ve çalışan sayıss bazında artıkça sunulan bilgi
daha detaylı olmaktadır.

 

Abstract: The aim of the study is to investigate the level of financial
information voluntarily disclosed on the company web sites and to analyze the
factors affecting the level of disclosure. The study examined the web sites of
192 non-financial companies listed on fstanbul Stoek Exchange. Chi-Square and
Kruskal-Wallis tests that are applied to determine the effects of industry type,
size and performance variables on the details of financial information disclosure
showed that industry type and net profit, as a performance indicator, have no
statistically significant effeet on the existence of company web site and the level
of financial information disclosure. However, the findings suggest that as the
firm size, measured in terms of sales, market value and number of employees,
increases, the firm discloses more detailed financial information on the
company web site.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.