HOUSEHOLD CONSUMPTION EXPENDITURES IN PERU: A TEST FOR THE PERMANENT INCOME HYPOTHESIS

Halit Yanıkkaya
1.227 529

Öz


Özet: Bu ampirik çalışmamızda, 1994 yjlj Perulu üç binin üzerindeki
aileye ait tüketici harcamaları verilerini kullanarak "daimi gelir hipotezini" test
ettik Bir başka ifadeyle, hane reisinin yaşı, cinsiyeti, eğitim düzeyi, ailenin
büyüklüğü, ailenin sahip olduğu likit ve likit olmayan varlıklar ve gelir gibi
değişik tüketici karakteristik! erinin hane halkı tüketim harcamalarının
üzerindeki etkilerini araştırdık. Her nc kadar ailenin serveti ve aile reisinin
eğitim düzeyi ile ailenin tüketim harcamaları arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir ilişki var ise de aile reisinin yaşının tüketim üzerinde etkisi tespit
edilememiştir. Tüketim harcamaları ile ailenin gelir seviyesi arasındaki zayıf
korelasyon ise daimi gelir hipotezini destekler niteliktedir. Dolayısıyla bu
çalışmanın sonuçları cari tüketim harcamalarının cari gelirler tarafından
belirlendiği varsayımını desteklememektedir. Peru üzerindeki bu ampirik
çalışmanın sonuçları literatür ile uyum halindedir.

 

Abstract: This paper examines how various characteristics of
households such as age, education, gender of the household head, family size,
assets, liquid assets, and income affect the patterns of the Peruvian household
consumption expenditnres in 1994. Our results show that while asset and
education are negatively and significantly correlated with consumption levels,
age of the household head is not significantly correlated. Sinee income has a
sratistieally insignificant coefficient, our results provide some evidence for the
permanent income hypothesis, Thus, the proposition that current consumption
tracks current income can be questioned.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.