İHRACAT KAZANÇLARIND AKİ İSTİKRARSIZLIĞIN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİLERİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA (1970-2000)

Erol Çakmak, M. Kemal Değer
1.330 348

Öz


Özet: Bu çalışma, ihracat kazançlanndaki istikrarsızlık sorununu
Türkiye örneği üzerinde incelemektedir. Çalışmada ihraeat istikrarsızlığının
ölçüsü olarak trendden sapmalar esasına dayalı istikrarsızlık endeksleri
belirlenmiş ve bu endeksler ilgili diğer değişkenlerle birlikte Sıradan En Küçük
Kareler (SEK) yöntemiyle regrasyon analizlerine tabi tutulmuştur.
Değişkenlerin durağan olup olmadıkları Augmented Dickey-Fuller (ADF)
testleri ile tespit edilmeye çalışılmıştır. Türkiye ekonomisinin dış ticaret
yapısındaki dönüşümün etkilerini ortaya koymak üzere 1970-2000 dönemi hem
bir bütün olarak hem de 1970-80 ve 198 I -2000 şeklinde iki alt dönem olarak ele
alınmıştır. Elde edilen bulgulara göre. ihracat istikrarsızlığı, ihraeatın
bileşiminde ilksel malların ağırlıklı olduğu 1970-80 döneminde çok daha önemli
bir sorundur. 1980'den sonra izlenen dışa açık büyüme politikaları mal
ihracatının miktarı ve bileşimi üzerinde olumlu etkiler yaratmış olduğundan,
literatürdeki çalışmaların büyük bölümünde elde edilen sonuçlara uygun
şekilde, ihraeat istikrarsızlığının ekonomik büyüme üzerindeki olumsuz
erkisinin nispi olarak azaldığı belirlesvniştir.

 

Abstract: This article studies the problem of export earnings instability
with an empirical analysis on Turkish economy. Instability indices based on
deviations from trend as a measure of export instability are determined and
those together with other relevant variables are analyzed with Ordinary Least
Squares (OLS) method. By using Augmented Dickey-Fuller (ADF) Tests, the
variables are analyzed to see whether they are time-stationary. Three periods are
used in regression analyses: 1970-2000 as a whole, 1970-1980, the import
substitution period and finally 1981-2000, the period of export oriented
industrialisation. According to the findings, export instability is a problem for
Turkish economy during the years of import substitution. As export oriented
policies have created positive effects on both export quantity and diversity,
export instability problem has lost its importance in Turkish economy. This
result is congruent with the other empirical studies


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.