DEVLET HASTANELERİNİN 1998-2001 YILLARI ARASI VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİYLE GÖRECE VERİMLİLİK ANALİZİ: YÖNETİM VE ORGANİZASYON İLKELERİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME

Aslan Gülcü, Şule Özkan, Hasan Tutar
1.686 538

Öz


Özet: Bu makale, Veri Zarflama Analizi yöntemiyle, devlet
hastanelerinde 1998-2001 yıllarında gerçekleşen verimliliği ölçme amacıyla
hazırlanmıştır. Veri Zarflama Analizi (VZA) yöntemi (Data Envelopment
Analysis-DEA) verimliHk ölçümünde çoklu girdi ve çoklu çıktı sağlayarak,
karar birimlerinin doğru karar vermelerini sağlayan parametrik olmayan
doğrusal programlama modelidir. VZA, verimlilik bakımından göreli olarak en
verimli hastane yönetimiyle, aym sektördeki en verimsiz hastane yönetimi
arasında bir karşılaştırma yapma olanağı sağlamakladır. Ayrıca VZA,
verimsizliğin boyutlarım ve nedenlerini de ortaya koyarak, gelecek dönemde
daha etkin planlama yapma olanağı sunmaktadır. Dört yıllık dönemi kapsayan
bu analize dayalı olarak devlet hastanelerinin yapı ve süreçleri, yönetim ve
organizasyon ilkeleri bakımından değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Devlet hastanesi, verimlilik, veri zarflama analizi,
doğrusal programlama, etkinlik, hastane yönetimi.

 

Abstract: This study is intended to asses relative technical efficiency
levels of goverment hospitals using the data envelopment analysis (DEA)
method for the periods 1998-2001. DEA method is a non-parametric linear
programming technique for desicion making units using multiple input/output
in productivity measurements. DEA provides an opportunity for comparing
relative efficiency of hospital management. DEA also privides an opportunity
for a more efficient planning by providing the reasons and dimensions of the
inefficiencies. This study evaluates goverment hospitals for a period of four
years in terms of structure and processes, and principles of management and
organisation.

Keywords: Goverment hospitals, productivity, data envelopment
analysis, linear programming, efficiency, hospital management.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.