LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE TOKAT SANAYİ SİTESİ İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

Osman Çevik
1.498 772

Öz


Özet: Bu çalışmada ülkemizde olduğu gibi Tokat ilindeki imalat
sanayiinde de önemli bir yere sahip olan küçük sanayi sitesinde faaliyet
gösteren işletmelerin sahipleri ve buralarda çalışan ustaların kendi alanlarındaki
yenilikleri ne düzeyde takip ettikleri ve bunu yaparken de onları nelerin
etkilediği belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen verilerin sonuçlan ikili
olduğundan analizde lojistik regresyon kullanılmıştır. Analiz sonucunda,
yenilikleri takip etmede en fazla etkili olan 'imkan olsa hayata geçirilmesi
düşünülen orijinal fikirlerin' olduğu tesbit edilmiştir. Bunu 'kendini meslekte iyi
görme' ve 'mesleği severek yapma' izlemiştir. 'İmkan olsa üniversitede okuma
isteme' ise yenilikleri takip etmede etkili görülmemiştir.

Anahtar Kelime: Lojistik Regresyon, Kobiler

 

Abstract: This article aims to examine how small and medium sizes
organization owners and foremans pursue changes in their industries. A field
study was carried out amongst small and medium sizes owners and foremans in
Tokat region. The data was analyzed by using logistic regression method for the
dependent variable due to it was a dichotomy. The result showed that the
owners and foremans, who want to originate new things, are keen on doing their
business, think themselves at good in their business, pursue changes
ambitiously. There was a negative relationship between pursuing changes and
seeking opportunities for further education.

Keyword: Logistic Regression, Small and Medium Sizes Organization


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.