AN EMPIRICAL INVESTIGATION ON THE PREDICTORS OF THE SUBJECTIVE MANAGERIAL CAREER SUCCESS IN TURKEY

Halis Demir
1.579 549

Öz


Özet: Bu çalışma ülkemizdeki yöneticilerin öznel yönetimsel kariyer
başarılarının belirleyicilerini incelemeyi amaçlamıştır. Çalışmada fmansal
başarılar, hiyararşik başarılar ve kariyer tatmini öznel yönetimsel kariyer
başarıları olarak ele alınmıştır. Öznel yönetimsel kariyer başarılarının
belirleyicileri olarak demografik özellikler, insan sermayesi, iş değeri, aile ve
örgiH-yapj değişkenleri seçilmiştir, 246 yöneticimizden elde edilen verilere
regresyon analizi uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre, ağırlıklı olarak,
demografik özelikler, iş değeri ve örgiit-yapı bağımsız değişkenleri, bağımlı
değişken olarak ele alınan öznel yönetimsel kariyer başarılarının üç yönü
üzerinde etkili olmuştur.

 

Abstract: The main purpose of this research is to examine the nature of
the predictors of subjective career success of the managers in Turkey. Career
satisfaction, hierarchical success, and financial success were used as subjective
career success in the study. Demographic variables, human capital, work values,
family, and structural or work variables were selected for the study as
determinants of subjective career success. Regression was analysed the data
obtained from 246 managers. According to the analysis result, independent
variables including demographic, work value and structural variables have
affected the three dimensions of subjective career success.


Tam metin:

PDF