360 DERECE PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE GERİBİLDİRİM: BİREYSEL VE ÖRGÜTSEL PERFORMANS GELİŞİMİ İÇİN YENİ BİR ARAÇ

Ferit Ölçer
2.592 1.184

Öz


Özet: 360 derece geribildirim, bireysel ve örgütsel gelişimi sağlamak
için özel olarak tanımlanan davranışlar ve yeteneklerle ilgili olarak bir işgörenin
çok sayıda kaynaktan (yöneticiler, iş arkadaşları, astlar, müşteriler ve bireyin
kendisi) geribildirim aldığı etkili bir performans değerlendirme süreeidir. Üç
yüz altmış derece geribildirimin en yaygın ve belki de en başarılı uygulama
alanı bireysel liderlik ve yönetim geliştirmedir. Bu makalede, 360 derece
geribildirim uygulamaları, avantajları ve dezavantajları ile birlikte
tartışılmaktadır. Ayrıca, Üç yüz. altmış derece geribildirim sisteminin tasannu
ve uygulanması için kapsamlı bir süreç modeli Önerilmekte ve bu modelin her
bir aşaması detaylı olarak incelenmektedir, Son olarak, 360 derece geribildirim
sisteminin tasarımında ve uygulanmasındaki kritik ilkeler tartışılmakta ve
başarılı uygulama için öneriler sunulmaktadır.

 

Abstract: 360 degree feedback is a powerful performance appraisal
process by which an individual employees recieves feedback from multiple
sources (managers, peers, subordinates, customers and self) on behaviors and
competencies chat are specifically defined to improve the development of
individual and the organization,The most prevalent and probably the most
successfu! application of 360 degree feedback is for individual leadership and
management development. In this article, the applications of 360 degree
feedback with their associated advantages/disadvantages are discussed. Also, a
comprehensive process model for designing and implementing of the 360
degree feedback system is suggested and full details an each of this model's
stages are examined, Finally, the critical guidelines involved in designing and
implementing 360 degree feedback system are discussed and tips are presented
for successfu] implementation.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.