KADIN EMEĞİ VE CİNSİYETE DAYALI ÜCRET AYRIMCILIĞI

Nebiye Yamak, Ferhat Topbaş
2.253 754

Öz


Özet: Emek piyasalarında gözlenen aksaklıklar içerisinde en önemlisi
ve konu ile ilgili araştırmacılarm en çok dikkatini çeken kadm emeğine karşı
ayrımcılıktır. Ayrımcı uygulamalar içerisinde en açık biçimde gözlenebilen ve
tespiti mümkün olan ise ücret ayrımcılığıdır. Çalışmada 1994 yılı Hanehalkı
Gelir Dağılımı Anketi verilerinden yola çıkarak özel sektörde çalışan kadınlann
manız kaldığı ücret ayrımcılığjnın derecesi tespit edilmeye çalışılmıştır. Oaxaca
ve Cotton aynşürma yöntemleri kullanılarak yapılan analize göre, cinsiyete
dayalı ücret ayrımcılığı katsayısı her iki yönteme göre %62 dolaylarında tespit
edilmiştir.

 

Abstract: Gender discrimination is the most important one among the
defects in the labour markets and this topic has long interested by labour
economists. Wage discrimination is the kind of discrimination which can be
clearly observed and easily measured. In this study, we tried to determine the
degree of gender wage discrimination by using 1994 Turkish Household
Expenditure Survey. We used Oxaca and Cotton decomposition method and
determined wage discrimination coefficient about 62 percent for Turkish Labour
Market in this study.


Tam metin:

PDF