BELEDİYELERİN ÖZGELİRLERİNİN ARTIRILMASINDA VERGİLENDİRME YETKİSİ: ÜLKELER ARASI BİR KARŞILAŞTIRMA

A. Kadir Topal
1.506 860

Öz


Özet: Türkiye'de belediyelerin mali yapılarının büyük ölçüde merkeze
bağımlı olduğu, dolayısıyla belediyelerin hızlı kentleşmenin ortaya çıkardığı
hizmet gereklerini karşılayabilmek için merkezden sürekli kaynak talep ettikleri
bilinmektedir. Buna bağlı olarak, genel bütçenin durumu gözönüne alındığında,
belediyelere daha fazla kaynak aktarımının mümkün olmadığı, dolayısıyla
belediyelerin mali sorunlarının özkaynak sağlaması yoluyla çözümlenebileceği,
bu bağlamda belediyelere vergilendirme yetkisi verilmesi gerektiği ileri
sürülmektedir. Bu çalışmada, önce vergi gelirlerinin belediye finansmanı
içindeki yeri ortaya konmakta, dalıa sonra ise belediyelerin vergilendirme
güçlerine ilişkin ülkelerarası bir karşılaştırma yapılarak, Türkiye'ye yönelik bazı
öneriler getirilmektedir,

Anahtar Kelimeler: Belediye Finansmanı, Yerel Yönetimlerin
Vergilendirme Güçleri

 

Abstract: It is clearly known that the fiscal structure of municipalities is
mainly dependent upon the central government. Because of this fact
municipalities have to demand more sources from the central government in
order to meet service responsibilities, which has risen as a result of the rapid
urbanization. In accordance with these facts, when the general budget situation
is taken into account it has been argued that more source transfer is not possible.
That is why, it is suggested that municipalities can solve their fiscal problem by
increasing their own-sources. To do that, it is necessary to assign some taxing
power to municipalilies. In this study, firstly the sharing of tax revenue in the
municipal finance is indicated. Then, taxing powers of municipalities is
compared at the international level and some suggestions are provided in
relation to Turkey.

Keywords: Municipal Finance, Taxing Powers of Local Government


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.