CART ANALİZİ İLE HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARININ ÖZETLENMESİ

Ayşe Oğuzlar
1.809 1.801

Öz


Özet: Veri madenciliği; istatistik, veri tabanı teknolojisi, makine
öğrenimi, Örünlti tanıma, yapay zeka ve görselleştirmenin kullanıldığı bir
disiplinler arası çalışmadır. Veri madenciliğinin aşamalarından en önemlisi olan
modelleme tekniklerinden birisi de karar ağaçlan önemli bir yere sahiptir.
CART veya aynı anlama gelmek üzere C&RT algoritması, karar ağacı
algoritmalarının içinde en fazla kullanılanlardan birisidir. Bu çalışmada, DİE
2002 III. dönem hanehalkı işgücü anketi sonuçlan CART algoritması
kullanılarak özetlenmeye çalışılmıştır.

 

Abstract: Data mining is an interdisciplinary exercise and statistics,
database technology, machine learning, pattern recognition, artificial
intelligence and visualization, all play a role. Modelling is very important phase
of data mining. One of the modelling techniques is decision trees. CART or
C&RT algorithm is one of the major algorithm for classification. In this study
DİE 2002 III, term household manpower survey was used. For this data CART
algorithm was used and the rusults were explained and interpreted.


Tam metin:

PDF