BÖLGESEL KALKINMAYA FARKLI BİR BAKIŞ: ÇEVRE/YENÎLİKÇI ÇEVRE YAKLAŞIMI

Murat Çetin
1.621 825

Öz


Özet: Çevre/yenilikçi çevre yaklaşımı, GREMI araştırma grubu
tarafından geliştirilen en temel endojen bölgesel kalkınma teorilerinden biridir.
Bu yaklaşıma göre, endojen kalkınmanın üç temel dinamiği vardır: çevre,
yenilikçi çevre ve yenilik ağlan. Bu çalışmada, söz konusu dinamikler, bunlann
yerel aktörler, yerel üretim sistemleri ve spesifik kaynakların yaratılmasıyla olan
ilişkileri yani, endojen kalkınma sürecine olan etkileri detaylı bir şekilde
incelenmektedir. Bu çalışma, temel olarak ülkelerin farklı bölgelerindeki yerel
yenilik sistemlerinin anlaşılmasını kolaylaştırmayı ve yerel/bölgesel politikalara
rehberlik etmeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: çevre, yenilikçi çevre, yenilik ağlan ve endojen
bölgesel kalkınma

 

Absracl; The milieu/innovative milieu approach is one of the primary
theories of endogenous regional development which has been developed by
GREMI research group. According to this approach, there are three main
dynamics of endogenous development: milieu, innovative milieu and innovation
networks. In this study, tliese dynamics and their interactions with local actors,
local production systems and creation of spesific resources, namely, their effects
on the process of endogenous development have been examined in detail. The
main goal of this study is to help understanding the local systems of innovation
in different regions of countries and to provide guidance for the policies of
local/regional development.

Keywords: milieu, innovative milieu, innovation networks and
endogenous regional development.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.