A CRITIQUE OF ESTABLISHMENT ENVIRO NMENTALISM IN TURKEY

Yusuf Şahin
1.744 471

Öz


Özet: Bu makaLede, öncelikJe, çevre sorunlarının 1970'li yıllardan
itibaren dünyanın en önemli gündem maddelerinden birisi hâline geldiği, bu
bağlamda ülkemizde de önemli gelişmelerin olduğu belirtilmiş; daha soma,
yerleşik çevrecelik olarak adlandırılan ve çevre literatüründe önemli bir yere
sahip olan yaklaşım, ülkemizdeki çevreci literatürden de yararlanarak, nüfus
artışı ve küresel ısınma ekseninde bir eleştiriye tâbi tutulmuştur. Eleştiri, çevre
çalışmalarında varolan bir kısır döngü esas alınarak yapılmıştır. Sonuçta,
iyimser bir bakış açısından hareketle, alışılmış çevrecilik anlayışının aksine,
insanı merkeze alan ve piyasa ekonomisini de dışlamayan bir çevrecilik
anlayışının geliştirilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çevre sorunları, yerleşik çevrecilik, [çevre
çalışmalarındaki] kısır döngü, nüfus sorunu, küresel ısmma.

 

Abstract: In this article, it has been mentioned that environmental
problems become one of the most important subjects of the world in 1970s and
that in this context highly considerable developments also occured in Turkey,
Then an approach, which is called establishment environmentalism and have an
important place in the environmental literature, has been critized by using either
national or international literature with reference to excessive population growth
and global warming. The critique has been done applying for a vicious circle in
the environmental studies. In the end from the optimistic view, contrary to
known environmental approach, it has been emhasized that a new
environmental approach which is based on anthropocentrism and compatible
with market economy.

Keywords: Environmental problems, establishment environmentalism,
vicious circle [in the environmental studies], population problem, global
warming.


Tam metin:

PDF