AKADEMİSYENLERİN YAZILIM KORSANLIĞINA İLİŞKİN TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Üstün Özen
1.772 421

Öz


Özet: Bilgisayar ve bilgi teknolojisindeki gelişmelerle birlikte bütün
dünyada eliğe uygun olmayan davranışlarda bir aıtış gözlenmeye başladı Fin
davranışların eıı önemlilerinden biri yazılım korsanlığıdır. Bu çalışma,
akademik çevrede korsan yazılım kullanımı ve akademisyenlerin korsan
yazılsınlar konusundaki tulumları ile ilgili ampirik sonuçlaı orlava
koymakladır. Korsan yazılımların hangi işler için kullanıldığı, hangi tür
yazılımların daha çok korsan olarak kullanıldığı, yazılımların korsan olarak
kullanımının nedenleri araştırılmıştır. Bulgular, akademisyenler arasında
korsan yazılım kullanım oranının oldukça yüksek olduğunu ortaya
koymaktadır. Yapılan analizler sonucu, cinsiyet, bilgisayar deneyimi, evde
bilgisayar bulunması, yazılıma duyulan şiddetli ihtiyaç, korsan yazılım
kullanımtnı bir tür hırsızlık olarak algılama anlayışı ve yazılımları paylaşma
olgusunun korsan yazılım kullanımını etkilediği tespit edilmiştir.

 

Abstract: Along with developments in the computer and information
technology, unethical acts have started growing throughout the world
Software piracy is one of the most important unethical acls. This study
piesems empirical results on pirated software use in academic environment
and academicians' attitudes on software piracy. The study also investigates
tasks curried out using pirated software, types of pirated software, and reasons
for using pirated software. Findings show that high proportion of
academicians uses pirated software. Statistical tests indicate that software
piracy is significantly correlated to academicians' gender, computer
experience, computer ownership at home, authentic need for software, attitude
of software share, and perceiving software piracy as theft.
Keywords- Software piracy, computer cthics, pirated software.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.