İŞLETMELERDE MAL VE HİZMETLERİN DIŞ KAYNAKLARDAN TEMİN EDİLMESİNİN (OUTSOURCING) FAYDA VE SAKINCALARI

Fevzi Okumuş, Hülya İsfendiyaroğlu
1.856 650

Öz


Özet: Bu makalenin amacı, işletmelerin bazı mal ve hizmetleri
kendileri üretmek yerine dışarıdan satın almalarının fayda ve sakıncalarını
tartışmaktır. Dış kaynaklardan yararlanma, bir malı veya hizmeti üretmekten
çok bu mal ve hizmeti başka işletmelerden daha ueuz ve kaliteli olarak satm
alma olarak tanımlanabilir. Yapılan bu çalışmada, dış kaynaklardan
yararlanmanın işletmeler için bazı avantaj ve dezavantajları beraberinde
getirdiği ve bu avantaj ve dezavantajlarında çoğu zaman birbirine yakm ve
benzer olduğu bulunmuştur. Dış kaynaktan yararlanmaya geçiş karmaşık bir
Süreç olup, işletmelerin bu aşamada ciddi araştırma ve analiz yapmaları
faydalı olacaktır. Ayrıca işletmelerin dış kaynak kullanma sürecine geçişte
örgütsel kültür ve yapılarında ciddi değişikliklere gitmeleri de
gerekmektedir.

 

Abstract: This article aims to discuss advantages and limitatins of
outsouring decisions in organizations. Outsourcing is defined as the
procurement of products and services from outside rather than produeing
them within the company. The discussion throughout this paper reveals that
outsourcing has both important advantages and limitations. However, it
emerges from the review that there are important similariteis and
overlapping areas between advantages and limitations of outsourcing. As to
conclude, outsourcing is a complex process which requires organizations to
collect relevant information and analyze the situation and carry out serious
controls over the process before making any serious outsourcing decision. Ln
addition, when making an outsouring decision, organizations should
consider making radical changes in their organizational culture and
structure.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.