FİSHER HİPOTEZİ'NİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: 1989-2001

Erol Çakmak, Hayatı Aksu, Selim Başar
1.693 877

Öz


Özet: Bu çalışmada Türkiye'de 1989:01-2001 :07 döneminde Fisher
Hipotezi'nin geçerliliği araştırılmıştır. Eşbütünleşim Testi sonuçlarına göre
test sonuçlarına göre söz konusu hipotezin ele alınan dönemde Türkiye
açısından geçerli olmadığı sonucuna varılmıştır. VAR modeli sonuçlarına
göre faiz oranlarının fiyatlar genel düzeyi üzerindeki etkisinin oldukça zayıf
olduğu; buna karşılık fiyatlar genel düzeyinin faizler üzerinde önemli bir
etkisi olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Fisher Etkisi, Fisher Hipotezi, Enflasyon, Faiz Oranları.

 

Abstract: In this study, it is tried to determine the validity of Fisher
Hypothesis by using monthly data 1989:01-2001:7 period for Turkey.
According to the results of cointegration analysis, the Fisher Hypothesis was
rejected for Turkey in this period. Aceording to the results of VAR analysis,
the effect of interest rates over priees was weak while the effect of priees over
interest rates was strong.
Key Words: Fisher Effect, Fisher Hypothesis, Inflation, Interest Rates.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.