CUSUM KONTROL GRAFİKLERİ VE BİR UYGULAMA

Erhan Oktay, M. Suphi Özçomak
2.192 1.088

Öz


Özet:

Bu çalışmada ülkemizde son \ıllarda uygulama alanı bulan "CUSUM Kontrol Grafiklerinin"
tanıtımı yapılmış ve söz konusu grafikler kullanılarak otomotiv sanayii için döküm parçalan
iireten bir işletmede İstatistiksel Proses Kontrol (İPK) çalışması yapılmıştır. Bu amaçla CUSUM
kontrol grafiklerinin tarihsel gelişimi kısaca izah edilmiş ve bu grafiklerin sağladığı avantaj ve
dezavantajlardan bahsedilmiştir. Daha sonra tek yönlü ve V maskeli nicel CUSUM kontrol grafikleri
açıklanmıştır. Çalışmanın uygulama bölümünde debriyaj merkezi silindir parçalanmn sertlik
değerleri kullanılarak CUSUM koutrol grafikleriyle bir İPK çalışması yapılmıştır. Fabrikanın
kullandığı standartlara göre prosesin kontrol allında olmadığı görülmüştür. Prosesin bu standartları
sağlayamadığı kanaatine varıldığından fabrika için yeni standartlar belirlenerek işletmeye lavsiye
edilmiştir. Son olarak tahmin edilen standartlarla bir İPK çalışması yapılmıştır.

 

Summary: In this study, "CUSUM Control Charts" thai have found application area in Turke\ in
the last years have been deeribed and a statistical process control (SPC) has been conducted by
using the considered charts in an organization producing enumeration fragments for the
automotive industry. For this aim, historical improvement or CUSUM control charts is explained
shortly and advantages and dis advantages that those charts provide are mentioned. Later, one
sided and V masked quantitative C U S I * control charts are clarified. In the applîcational part of
the study, a SPC application is conducted -vith CUSUM control eharts by using the severity value
of clutch pedal central cylinder fragment. According to the standarts that the factory uses, ii is
seen that the process is not under control. Since we reach to the conclusion that the process can
not provide these standarts, new standarts are determined and offered lo the factory. Lastly SPC
study is carried with the estimated standarts.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.