KENTLERİN İKTİSADİ GELİŞMELERİ: İL VE BÖLGE BAZINDA ERZEKUM-DOGU ANADOLU BÖLGESİ İLE DENİZLİ-EGE BOLGESİ'NE BİR BAKIŞ

Ö. Selçuk Emsen
1.178 465

Öz


Özet: Bölgesel dengesizlik sorunu sanayi devriminden günümüzde her
zaman var olagelmiş bir olgudur Diğer faktörlerin yanı .sıra dengesizliğin
gelişiminde uygulanan ekonomi politikaları da oldukça önemli rol
oynamaktadır. Bu açıdan 1980 sonrasında Türkiye'nin dışa açık ekonomi
politikalar izlemesiyle birlikte Ege Bölgesi ve Denizli ili gelişme süreci
geçirirken, Doğu Anadolu Bölgesi ve Erzurum ili gerileme süreci
yaşamaktadır. Çalışmada, bölgesel dengesizliğin belirleyicileri
karşılaştırmalı olarak verilmiş ve bu süreçte etkin olan faktörler ele alınmaya
çalışılmıştır.

 

Abstract: Regional disparity problem is a long-lasting dvent from
industrial revolution to the present day in almost every country. However,
economic policies carried out as well as other factors have played an
important role in regional disparity process. As a result of the open-eeonomy
policies followed in Turkey since 1 980, the Aegean Region and the province
of Denizli, a part of the region, have been experiencing a rapid development
process while the East Anatolia Region and the province of Erzurum, one of
the most important cities of the region, have been experiencing a worsening
process. In this study, the determinants of regional disparity process were
examined comparatively.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.