ERZURUM'DA OTOMOBİLTALEBİNDE ETKİLİ OLAN DEMOGRAFİK FAKTÖRLERİN EKONOMETRİK ANALİZİ

Ömer Yılmaz
1.383 512

Öz


Özet: Günümüzde otomobil, insan yaşamının ayrılmaz bir parçası
haline gelmiştir. Zamanın insan yaşamında çok önemli bir unsur haline
gelmesi ve şehirleşmenin de giderek yaygınla.şması neticesinde otomobile
duyulan ihtiyaç daha da artmaktadır. Erzurum il merkezinde yaşayan
hanehalklarının otomobil talep etmelerinde etkili olan demografik
faktörlerin araştırılması çalışmanın amacını teşkil etmektedir. Çalışmada
bu amaçla doğrusalolasılık, logit ve probit modeller kullanılmıştır.
De~işkenlerden hanehalkının toplam geliri, hanehalkı reisinin mesıe~i,
egitim durumu, hanehalkının sahip olduğu toplam dayanıklı tüketim
malları sayısı ve hanehalkı reisinin tasarruf yapabilme gücü anlamlı
değişkenler olarak. tahmin edilmiştir.

 

Summary: Taday, vebicle has become one of the most importanl parts of
human life. There is a growing oeed for vehicle becausc of urbanjzation and
importance of time has arised. The objective of the study is to examine the
demographic factoıs affecting the vehicle demand of hausehoids in the center of
Erzurum. Linear probability, logit and probit models have beeo estimated. Of the
variables, five, namely occupation, level of education, and power of saving of
head of household, tOLa] income and number of durablc goods of household, bave
been determined as important variables.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.