ÜRETİM İŞLETMELİRENDE ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN TESPİTİNE YÖNELİK BİR ARAŞITRMA

Melek Çakır, Edip Örücü
1.010 947

Öz


Ozet: Tiirkiye'de buyilk boyutlara uzanan kamu a<;lklan bor<;lanma yoluyla kapatllmaya
ryah~rlmaktadlr. Bu <;ah~mada kamu ayLklan ve i<; bory ili~kisi, hem bazr rasyolar
kullanllarak, hem de Granger nedenselligi vasltaslyla bir ekonomik model kurularak
ar~tmlmaya ya1I~!lIDl~tlr. Rasyolar sonucunda, kamu aylklarlyla birlikte ir;: borylarda WI
artl~ oldugu gO'llenmi~tir. Yapllan OLS testleri sonucWlda, kamu aylklarl ve borylar
arasmda anlIk bir nedenselligin oldugu, ger;:mi~ degerler arasmda bir nedenselligin
bultmmadJgl, Tiirkiye'nin bir borr;:-faiz sannalma girdigi tesbit edilmi$tir.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.