191 VERGİ DAVASININ HUKUKİ NİTELİĞİ

Serkan Acinöroğlu
1.993 2.123

Öz


Özet: Vergiye ilişkin yapılan idari işlem ve eylemlerin yargı denetimine
tabi tutulması sosyal hukuk devleti olmanın gereklerindendir. Bu işlemler için
ilgililerin yargı yoluna başvurmaları ancak "vergi davası" yoluyla
sağlanmaktadır. 1982 tarihinde düzenlenen İdari Yargı düzeni içersinde
örgütlenmiş vergi yargı çevresinde ilgililerin açtıkları vergi davalarının iki tür
dava içersinde olabileceği 2577 sayılı kanunda hükme bağlanmıştır. Ancak
idarenin yapmış olduğu işlem ve eylemler dolaysıyla hakları ihlal edilen
kişilerin hangi hak ihlali sonucunda hangi tür dava yoluna başvurması gerektiği
doktrinde tartışma konusu olmuştur. Bu çalışmada da, vergi davalarının hukuki
değeri tartışma konusu yapılmaya çalışılmıştır. Vergiye konu olabilecek
durumların yanı sıra vergi davalarının hangi durumlar da açılabileceği ve
açılacak vergi davalarıyla hangi durumların sona erdirilmesi veya hangi
durumlar için zararın telafi edilmesi istemi ayrıca tartışma konusu yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İdari Yargı, vergi yargısı, vergi davası, iptal
davası, Tam yargı davası


Abstract: Social-jus polity has to judge operation and action of
management concerning tax. If plaintiffs want to apply institute of tax
judgement, they have to unlock lawsuit of tax. Tax judgment takes part with
numbered law of 2577 in managerial judgement which had been constıtuted in
1982. Lawsuit of tax consisting of double classification being action for
annulmest and law of torts in numbered law of 2577. Barely, People who
volated their warranty, they must apply whichkind suit wherefore management
had been done operation and action. In this article, we've been explained legal
entity of tax lawsuit. In addition, this article consist of other topics concerning
tax.

Key Words: Managerial judgment, Tax judgment, Lawsuit of tax,
Action for annulmest, Law of torts

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.