KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERDE (KOBİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (BT), ÖRGÜTSEL REKABETÇİ STRATEJİLERİ VE BAŞARIM İLİŞKİSİ

Aykut Hamit Turan
1.291 972

Öz


Özet: KOBİ’ler ülkelerin ekonomisinde önemli ekonomik değer yaratan
işletmelerdir. Günümüz küreselleşen dünyasında, işletmelerin uygun BT ve
rekabetçi stratejiler yaratmaları ve BT ve işletme başarımlarını
(performanslarını) artırmaları, rekabet şartlarına uygun örgütsel yapılar
oluşturabilmeleri, uzun dönemli başarıları ve varlıklarını sürdürebilmeleri için
gereklidir. Üstün işletme başarımı, rekabetçi avantaj yaratacak ve ülkenin
gelişmesine, uluslararası rekabetçi gücünün artmasına ve nihai olarak
vatandaşların refah seviyesinin artmasına katkı sağlayacaktır. Araştırmacıları ve
işletme yöneticilerinin uzun süredir merak ettikleri bir diğer konu da,
işletmelerin BT’lerden ne derece fayda sağladıklarıdır. Bu çalışmada farklı
rekabetçi stratejilerin işletme ve BT başarımına etkileri ve işletmelerin
büyüklüklerine göre BT’lerden sağladıkları faydaların farklılaşıp farklılaşmadığı
deneye dayalı olarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: KOBİ’ler, Bilişim ve İletişim Teknolojileri,
Başarım, Rekabetçi Strateji, Teknoloji Faydaları, Anket

 

Abstract: SMEs are important value creators. In today’s global
economies, organizations’ employing appropriate competitive and IT strategies
with appropriate organizational structures could increase their performance that
is crucial for their long term success and survival. Organizations having higher
performance could contribute positively enhancement of their country by
increasing its competitiveness, consequently enhancing life standards of their
citizens. Also, researchers question and managers doubt that whether
organizations would acquire expected benefits from IT Investments. This study
investigates empirically whether different competitive strategies of an
organization could create any differences in organizational and IT performance
and whether acquired benefits from IT investments would differ according to
firm size.

Key Words: Small and Medium Size Enterprises (SMEs), Information
and Communication Technologies (ICTs), Performance, Competitive Strategies,
Benefits of Technologies, Survey


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.