ÇALIŞANLARDA İŞ DOYUMU: KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARININ İŞ DOYUMUNA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Ayşen Temel Eğinli
1.741 8.657

Öz


Özet: İş, bir kişinin yaşamını devam ettirmesi için gerekli olan
ekonomik kazancın elde edilmesinde temel bir işleve sahiptir. Bu nedenle kişi
için çok önemli bir değerdir. Bu doğrultuda örgütsel davranış alanında yaklaşık
olarak 70 yıldır işin anlamı, işin kişi için önemi ve işin kişiye sağladığı yararlar
vb. konularda araştırmalar yapılmaktadır. Bu araştırmaların önemli bir bölümü
ise kişinin işinden memnun olup olmadığını ifade eden "iş doyumuna"
odaklanmaktadır. İş doyumu ya da doyumsuzluğu, kişinin güdülenmesi ile ilgili
olduğu gibi aynı zamanda da çalışanın kendisi, işin özellikleri ve iş çevresi ile
ilgili çok sayıda faktörden etkilenerek ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, bir
kişinin işi ile ilgili doyum düzeyini belirlemek oldukça güçtür. Bu çalışmada
kamu ve özel sektör çalışanlarının iş doyumu düzeyleri ve iş doyumunu
etkileyen faktörler incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: iş, iş doyumu, iş doyumuna etki eden faktörler


Abstract: Job has fundamental function in gaining an economic income
which is needed for a person for a living. For that reason, it has an important
value. In that direction, some studies have been about the meaning and
importance of the job and its benefits to a person etc. for about 70 years. An
important portion of these studies has been focused on "the job satisfaction"
which expresses if person is pleased with his job or not. Job satisfaction or
dissatisfaction has been come out as a result of not only the fact of the person's
being guided but also about mant factors like the features of the job and its
environment. Therefore it is very hard to determine a person's satisfaction level
about his job. In this study, the satisfaction level of the employee in public and
private sectors and the effects on the job satisfaction have been examined and
the results of the research.

Key Words: job, job satisfaction, the effects on the job satisfaction

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.