HİZMET İÇİ EĞİTİMLERİN KURUM İÇİ İLETİŞİM ARACI OLARAK KULLANIMINA YÖNELİK BİR ÖNERİ

Tuğçe Gürel
1.267 3.086

Öz


Özet: Günümüzde kuruluşlar için rekabet koşulları ağırlaşmakta;
rekabet, farklılık oluşturabilecek kurumlar arasında yaşanmaktadır. Kurumsal
iletişimin birincil hedef kitlesini, iç gruplar oluşturmaktadır. Çalışanların artık
kurumdan maddi beklentileri haricinde manevi beklentileri daha ağır
basmaktadır. Talepleri giderilemeyen çalışanlarda; verim düşüklüğü, iş aksatma
vb. durumları gözlemlenmektedir. Hedeflenen; çalışanların bilgi, tecrübe ve
becerilerinin iş süreçlerine yansıtıldığı ve sadakatin gözlemlendiği bir sistem
oluşturmaktır. Bu çalışmada iç hedef kitle kavramına ve gelişen iletişim
araçlarına odaklanılacaktır. Yapılması planlanan bu araştırmanın amacı; hizmet
içi eğitimlerin kurumsal iletişim sürecinde algılanmasına ilişkin bir durum
saptaması yapmak ve yine hizmet içi eğitimlerin kurum içi iletişim aracı olarak
kullanılmasına yönelik bir öneri ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler : Hizmet içi eğitim, kurum içi iletişim,

 

Abstract: Today, rivalry conditions are getting severe for
establishments; rivalry, is taking place between the corporations which could
form differences. The internal group that takes important place of corporate
communication. The moral expectations of employees are more important than
the materialistic expectations any longer. At the employees whose demands
could not be responded; low productivity, to hinder work in time etc. conditions
are observed. Objected is; to form a system which the employee’s knowledge,
experiment and their skill reflected to their labor process and to form a system
that loyalty is observed. In this study to interior target group and developing
communication equipment will be focused. The target of the observation is to
offer a suggestion for the usage of the interior trainings as a corporate
communication tool.

Key Words : Interior training, corporate communication


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.