KONAKLAMA HİZMETLERİNDE MALİYETE DAYALI FİYATLAMA VE FİYAT DEĞİŞİMİNİN BÖLÜM KARLILIĞINA ETKİLERİ

İhsan Yıldıztekin
1.826 3.821

Öz


Özet: Fiyatlandırma sürecinde, faydalı bilgilerin temelini ürününhizmetin
maliyeti ve talebi oluşturur. Yöneticiler, optimal fiyatlama kararı
almak için maliyet muhasebesi bilgi sistemine başvururlar. İşletmenin
devamlılığı açısından fiyatların maliyeti karşılaması gereklidir. Farklı maliyet
sistemleri esas alınarak fiyat belirlenebilir. Marjinal maliyet ve marjinal gelir
hesaplanabilir. Değişken maliyet sistemi esas alınarak fiyatlandırma yapılması
oldukça yaygındır. Bu yöntemde elde edilen katkı payının hem sabit maliyetleri
hem de beklenen kârı karşılaması arzulanır. Hedef kârı belirleyen diğer önemli
husus ise belirlenen fiyatın ortaya çıkaracağı talep miktarının saptanmasıdır.
Farklı maliyet fonksiyonlarına göre fiyat farklılaştırılması sonucunda oluşacak
talebe göre bölüm kârlılıkları hesaplanabilecektir.
Bu çalışmanın amacı, kısmen bilinmeyen bir talep ortamında,
maliyet fonksiyonları esas alınarak, fiyatlandırma kararlarına rasyonel ve tutarlı
bir yaklaşım önermek için nasıl bir temel oluşturulabileceğini gösterebilmektir.
Bu amaç için karar verme kuralı fiyatlarda bir değişmenin sonucu olarak kârın
değişebileceği yönünde güçlü göstergeyi yönetime sağlayabilir. Belirli koşullar
altında farklılaştırılan fiyatlar, daha fazla kârlılık sağlayabilir. Doğru maliyet
bilgisi, işletmenin fiyatlama politikalarına rehber olur ve daha güçlü rekabet için
bir temel oluşturur. İşletme, ürün / hizmet fiyatlarında değişiklik yapmak
zorunda kaldığında, gereken talep esnekliğinin belirlenmesi hususundaki
belirsizlikleri azaltabilir. Yöneticiler, özellikle piyasa dalgalanmaları
bağlamında potansiyel fiyat değişmelerini değerlendirmek için talep esnekliği
ve maliyet analizi yapmalıdırlar. Esnek olmayan talep kalıpları ve yüksek
değişken maliyetlerle yaygın olarak karşılaşacak hizmet işletmelerinde,
sürdürülebilir fiyat stratejilerinde, fiyat indirim yapılıp, yapılamayacağının
araştırılmasında rasyonel yöntemler kullanmalıdırlar. Düşük talep ve yüksek
maliyetin olduğu endüstrilerde talep esnekliğini ve maliyet ilişkisini belirlemek,
karar alıcılara fiyatlama konusunda yardımcı olabilecektir.

Anahtar kelimeler: Konaklama işletmelerinin maliyet yapısı, talep
esnekliği ve fiyatlama stratejileri


Abstract: Demand and service costs form the basis of beneficial
information in the process of pricing. Managers refer to cost accounting
information system in order to reach an optimum pricing decision. Prices must
meet the costs from the terms of the survival of the company. Thus, various cost
systems are taken into account in the determination of prices. Marginal cost and
marginal income are estimated. In this process, it is quite common to form
pricing taking variable cost system essential. Through this method, companies
want contribution share obtained to meet both fixed costs and expected profit.
Another important issue indicating target profit is to determine the demand
amount that the given price will reveal. The department profits will be estimated
according to the demand that will ocur as a result of price differentiation in
respect to different cost functions.
The aim of this study is to demonstrate how to form a basis in order
to suggest a rational and coherent approach to pricing decisions taking costing
functions into account in partially uncertain demand conditions. For this
purpose, the pricing procedure may provide a strong evidence that profit can
change as a result of a change in prices. The prices, differentiated under certain
conditions, may result in more profitability. Correct cost knowledge may form a
guide to a company in pricing policies and give a basis for strong
competitiveness. Companies may lessen the uncertainities on the necessary
demand flexibility when they are obliged to make difference in service prices.
Managers should make an analysis of demand flexibility and cost in order to
evaluate the potential price changes, especially from the point of market
fluctuations. In service companies where non-flexible demand patterns and high
variable costs can be widely be encountered, rational methods should be used in
search whether cuts can be done or not, especially for sustainable price
strategies. Determining demand flexibility and cost relation in industries where
there is low demand and high costs will help the decision makers in pricing.

Key Words : Cost structure in accomadion companies , demand
flexibility, pricing strategies.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.