FİSHER HİPOTEZİNİN TÜRKİYE İÇİN SINANMASI: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ

Veli Yılancı
1.809 1.150

Öz


Özet: Bu çalışmada, nominal faiz oranı ile enflasyon oranı arasında
uzun dönemli bir ilişki olduğunu ifade eden Fisher hipotezi, Türkiye için
1989:01-2008:01 arası üçer aylık veriler kullanılarak test edilmiştir. Bu amaçla,
literatüre Kapetanios vd. (2006) tarafından kazandırılan doğrusal olmayan
eşbütünleşme analizinin yanı sıra, karşılaştırma yapmak için Engle-Granger
(1987) testi de kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar Fisher hipotezinin Türkiye
için geçerli olmadığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Fisher hipotezi, doğrusal olmayan eşbütünleşme
testi, üssel geçişli otoregresif model.


Abstract: In this study, we test validity of the Fisher hypothesis, which
claims there is a long run relationship between nominal interest rates and
inflation rates, for Turkey over the period 1989:01-2008:01 by using quarterly
data. We use nonlinear cointegration test introduced by Kapetanios et al. (2006)
and also apply Engle-Granger (1987) test to make a benchmark. Results provide
no evidence to support the Fisher effect.

Key Words: Fisher hypothesis, nonlinear cointegration test, exponential
smooth transition autoregressive model.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.