BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU ÜLKELERİNDE EKONOMİK BÜYÜMENİN BELİRLEYİCİLERİ

Seymur Ağayev, Nebiye Yamak
1.794 1.457

Öz


Özet: Sosyalist bloğunun dağılması ile birlikte ortaya çıkan geçiş
ekonomilerinin büyüme tecrübeleri iktisatçılar için yeni bir araştırma alanı
oluşturmuştur. Yapısal ve ekonomik reformları gerçekleştirmeye çalışan geçiş
ekonomileri aynı zamanda yeni ticari ilişkilerle uluslararası topluma entegre
olmaktadır. Ekonomik liberalleşmenin yanı sıra bu ülkelerde farklı düzeylerde
demokratikleşme çabaları da gözlemlenmektedir. Geçiş ekonomileri
özelliklerine göre farklı gruplara ayrılmaktalar. Bu çalışmanın amacı, 12
Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi geçiş ekonomisinde büyümenin
belirleyicilerini araştırmaktır. BDT geçiş ekonomilerinin 1995-2006 yıllarına ait
veri seti ve panel veri yöntemleri kullanılarak ekonomik büyümenin
belirleyicileri ortaya konmaya çalışılmıştır. Kullanılan yöntemler kapsamında
bu çalışmada elde edilen sonuçlara göre, 1995-2006 yıllarında BDT geçiş
ekonomilerinde gerçekleştirilen yapısal dönüşüm reformları ve makroekonomik
istikrarın sağlanması ekonomik büyümeyi artırıcı etki etmiştir. Bununla birlikte,
araştırmaya konu olan ülkelerin uluslararası topluma entegrasyonu da büyümeyi
olumlu yönde etkilemiştir. Demokratikleşmenin büyüme üzerindeki etkisi ise
kesin değildir.

Anahtar Kelimeler: Geçiş Ekonomileri, Bağımsız Devletler Topluluğu,
Ekonomik Büyüme, Yapısal Reformlar, Panel Veri Yöntemleri.

 

Abstract: After the break-up of the socialist block and collapse of the
centrally planned economic system, many economists have investigated the
growth experience of the post-communist countries. From the beginning of the
transition period these countries have applied market oriented structural reforms
and macroeconomic stabilisation programs in various levels. By increasing
international economic and trading relations, transition countries become more
integrated to the world economy. Likewise, in these countries democratisation
process and improvements in political and civil rights have appeared.
Transition countries separate into different groups according to their social and
economic characteristics. The purpose of this study is to investigate
determinants of economic growth in 12 Commonwealth of Independent States
(CIS) countries. Using panel data for the period 1995-2006, determinants of
growth in CIS countries are examined. Estimation results suggest that, in 12 CIS
countries realization of market oriented structural reforms and achievement of
macroeconomic stabilization have important positive effects on growth
performance over 1995-2006 period. It is also found that, integration of CIS
transition countries to the world economy has positive growth effects.
According to the test results, the effect of democratisation on growth is not
clear.

Key Words: Transition Economies, Commonwealth of Independent
States, Economic Growth, Structural Reforms, Panel Data Methods.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.