DIŞ BORÇLANMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1965-2007)

Doğan Uysal, Hüseyin Özer, Mehmet Mucuk
3.680 4.721

Öz


Özet: Gelişmekte olan ülkelerde ulusal tasarrufların yetersizliği yabancı
kaynak kullanımı kaçınılmaz hale gelmektedir. Bu kaynaklar ile de ulusal çıktı
düzeyinin artırılması hedeflenmektedir. Ancak literatürde dış borçların
ekonomik büyümeye etkisi konusunda farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Bu
çalışmada dış borçlar ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki Türkiye ekonomisi
için VAR tekniği kullanılarak analiz edilmektedir. Ampirik bulgular ise dış
borçların kısa ve uzun vadede ekonomik büyüme üzerinde olumsuz bir etkiye
sahip olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Dış Borçlanma, Ekonomik Büyüme, VAR

 

Abstract: Lack of national savings in developing countries, the use of
external borrowing is becoming inevitable. These resources are targeted to
increase the level of national output. However, there are different approaches in
the literature about the impact of external debts on economic growth. In this
study, the relationship between external debt and economic growth for Turkey's
economy is analyzed by using the VAR technique. Empirical findings showed
that external debt has a negative influence on economic growth in the short and
long term.

Key Words: External Debt, Economic Growth, VAR


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.