BANKA YABANCILAŞMASININ TÜRKİYE’DEKİ YERLİ VE YABANCI BANKALAR AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

H. Ali Ata
1.402 1.140

Öz


Özet: Bu çalışmada, Türk bankacılık sektöründe yer alan yerli ve
yabancı bankalar finansal performansları açısından karşılaştırılmakta ve sektöre
yabancı sermaye girişinin bankaların performansı üzerindeki etkisi analiz
edilmektedir. Çalışmada yerli ve yabancı bankalar açısından karlılık, etkinlik,
likidite ve risk faktörleri göz önünde bulundurularak çok değişkenli bir lojistik
regresyon analizi yapılmıştır. Analizde 2002-2007 döneminde Türkiye'de
faaliyet gösteren yerli ve yabancı banka verileri kullanılmıştır. Çalışmanın
sonucunda performans göstergeleri açısından yerli bankaların yabancı bankalara
oranla daha etkin olduğu ancak özellikle FDG/TA, AKKAR ve FK/TA
değişkenleri açısından yabancı bankaların etkinliğinin arttığı ortaya çıkmıştır.

Anahtar kelimeler: banka yabancılaşması, finansal performans, lojistik
regresyon


Abstract: In this study, the domestic and foreign banks operating in
Turkey are compared by their financial performances, and the effects of foreign
capital on the performances of the banks are analyzed. A logistic regression
analysis using profitability, efficiency, liquidity and risk factors variables are
performed using data from domestic and foreign banks. The data was gathered
from domestic and foreign banks operating in Turkey during the period of 2002-
2007. The results of the study show that domestic banks are more efficient
compared to foreign banks with respect to performance criteria. On the other
hand, especially when FDG/TA, AKKAR and FK/TA variables are considered,
the foreign bank's efficiency increased.

Keywords: Foreign Bank Entry, financial performance, logistic
regression

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.